RAMSOEDH ADVOCATUUR
  • HOME
  • TARIEVEN
  • ALGEMENE VOORWAARDEN
  • KLACHTENREGELING
  • CONTACT
  • JURIDISCHE LINKS
Kantoor
Ramsoedh Advocatuur biedt jarenlang een uitstekende juridische dienstverlening.
De beschikbare expertise is divers en biedt de mogelijkheid om snel en goed te adviseren en te procederen. Zo is kennis aanwezig van personen- en familierecht, arbeidsrecht, huurrecht, sociaal zekerheidsrecht, strafrecht en belastingrecht.

Voor wie werkt Ramsoedh Advocatuur?
Of u nu particulier of ondernemer bent, u kunt uw zaak met een gerust hart aan Ramsoedh Advocatuur overlaten zodat u uw tijd kunt besteden aan wat voor u belangrijk is.

Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvende kennismakingsgesprek.

Tarieven Rechtsbijstand en Belastingadvies
Bij het eerste oriënterend gesprek (gratis) bespreken we de kansen, de aanpak en de kosten met u. Deze gratis intake duurt ten hoogste 45 minuten. Wij maken afspraken op maat over de kosten.
Gesubsidieerde rechtsbijstand
In sommige gevallen is een resultaatsafhankelijke regeling mogelijk. Als u door een beperkt inkomen in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (pro deo), betaalt de overheid grotendeels de kosten van uw eigen advocaat. Indien u een gezamenlijke huishouding voert dienen deze gegevens ook van de betreffende partner te worden overhandigd. Na ontvangst van de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand zal de Raad voor Rechtsbijstand middels controle bij de Belastingdienst en de Gemeente nagaan of het inkomen en vermogen van de client onder de voorgeschreven grenzen blijft. De Raad gaat daarbij uit van het inkomen en vermogen zoals dat aanwezig was 2 jaar voor de aanvraag (het zogenaamde 'Peiljaar').

Op basis van de door de Belastingdienst en Gemeente verstrekte gegevens neemt de Raad vervolgens een beslissing.

De behandeling van de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand vergt ongeveer 5 weken.Algemene Voorwaarden Ramsoedh AdvocatuurArtikel 1:
Ramsoedh Advocatuur B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de praktijk van de advocatuur uit te oefenen, een en ander in de ruimste betekenis van het woord. Het kantoor is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 10760946.

Artikel 2:
De bedingen in de algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Ramsoedh Advocatuur maar ook ten behoeve van alle personen die voor Ramsoedh Advocatuur werkzaam zijn respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Ramsoedh Advocatuur van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk voor alle personen voor wier handelen of nalaten Ramsoedh Advocatuur aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 3:
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Ramsoedh. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

Artikel 4:
De opdrachtgever (cliënt) vrijwaart Ramsoedh Advocatuur tegen aanspraken van derden, de redelijk kosten van rechtsbijstand daarbij inbegrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid en opzet.

Artikel 5:
Verstrekte opdrachten worden door Ramsoedh Advocatuur uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever (cliënt). Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben verstrekt, zijn zij elk hoofdelijk gehouden om de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht aan Ramsoedh Advocatuur na te komen. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichtte werkzaamheden en meer in het bijzonder aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

Artikel 6:
Het staat Ramsoedh Advocatuur vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de haar aan te wijzen personeelsleden te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

Artikel 7:
Ramsoedh Advocatuur zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

Artikel 8:
Iedere aansprakelijkheid van Ramsoedh Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de helft van het door Ramsoedh Advocatuur in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.

Artikel 9:
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens Ramsoedh, uit welke hoofde dan ook, vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij Ramsoedh Advocatuur zijn ingediend binnen een jaar na het moment waarop de betrokkene bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn rechten en bevoegdheden baseert.

Artikel 10:
De kosten van uitvoering van opdracht door Ramsoedh Advocatuur omvatten het eigenlijke honorarium en de zogenaamde voorschotten.

Artikel 11:
Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en voor het betreffende opdracht geldende uurtarief. Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door Ramsoedh Advocatuur periodiek vast te stellen basisuurtarief.

Artikel 12:
Een eerste gesprek (intake-gesprek) is slechts voor de eerste half uur kosteloos. De rest van de tijd die het gesprek in beslag neemt, zal in rekening worden gebracht. Alle uit het eerste gesprek voortvloeiende of daarmee samenhangende werkzaamheden zullen overeenkomstig de gehanteerde tarieven in rekening worden gebracht.

Artikel 13:
De kantoorkosten, dat wil zeggen de kosten van kantoorfaciliteiten, worden forfaitair vastgesteld op 5% van het honorarium.

Artikel 14:
De voorschotten bestaan uit kosten die in het kader van de uitvoering van de opdracht door Ramsoedh Advocatuur ten behoeve van cliënt worden gemaakt. Tot de voorschotten behoren onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels en reiskosten.

Artikel 15:
Ramsoedh Advocatuur is gerechtigd het door haar gehanteerde basisuurtarief en de kantoorkosten en de reiskostenvergoeding te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10 % of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht, heeft cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht vervalt op de vijftiende dag na de factuurdatum van de eerste declaratie die aan de cliënt is toegestuurd na verhoging van het basisuurtarief en/of de kantoorkosten en/of de reiskostenvergoeding.

Artikel 16:
Betaling van declaraties van Ramsoedh Advocatuur dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever (cliënt) van rechtswege in verzuim en . Bij overschrijding van deze termijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd. Indien Ramsoedh Advocatuur genoodzaakt is tegen een in verzuim zijnde cliënt invorderingsmaatregelen te treffen komen deze ten laste van cliënt met een minimum van 15% van het openstaande saldo.

Artikel 17:
Indien in een voorgaande c.q. andere zaak die voor cliënt behandeld is een declaratie waarvan de betalingstermijn verstreken is niet is voldaan, is Ramsoedh Advocatuur gerechtigd de werkzaamheden in de lopende zaak te staken totdat in de vorige zaak/zaken de openstaande declaratie met inbegrip van eventuele rente en kosten geheel is voldaan.

Artikel 18:
Bij (buiten-)gerechtelijke invordering is de cliënt naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Ramsoedh Advocatuur gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 10 % van de hoofdsom. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de cliënt zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 19:
Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Ramsoedh Advocatuur dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de cliënt een met de slotdeclaratie te verrekenen voorschot betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichting.

Artikel 20:
Ingeval de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen, kan Ramsoedh Advocatuur weigeren haar werkzaamheden aan te vangen en kan zij deze opschorten of staken. Ramsoedh Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van weigering, opschorting of staking van haar werkzaamheden.

Artikel 21:
Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten zal Ramsoedh Advocatuur de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening van de cliënt. Ramsoedh Advocatuur is gemachtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derden namens de cliënt te aanvaarden. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Ramsoedh Advocatuur niet aansprakelijk. Een uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van Ramsoedh Advocatuur bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, register of andere zaken, geen uitgezonderd, alsmede schade veroorzaakt door computervirussen en door het onderscheppen van audio en/of datatransmissie van telefoon, fax of e-mail.

Artikel 22:
De rechtsverhouding tussen Ramsoedh Advocatuur en haar cliënten worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank Den Haag.

Artikel 23:
De cliënt dient zijn klacht aan het kantoor voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven. Het kantoor zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht een zienswijze hierop geven. Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk en binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.

Artikel 24:
Het is mogelijk om een klacht voor te leggen aan de lokale deken van de Orde van Advocaten. Deze is te bereiken via de Raad van Toezicht te Den Hiaag. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van de ORDE VAN ADVOCATEN DEN HAAG

Artikel 25:
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Den Haag, alsmede ten kantore van de Kamer van Koophandel aldaar.
Kantoorklachtenregeling Ramsoedh AdvocatuurArtikel 1: Begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

a. klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijk werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
b. klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
c. klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.


Artikel 2: Toepassingsbereik:
1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Ramsoedh Advocatuur en de cliënt.
2. De advocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.


Artikel 3: Doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:


a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met de behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.


Artikel 4: Informatie bij aanvang dienstverlening
1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
2. Ramsoedh Advocatuur heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.


Artikel 5: Interne klachtprocedure
1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. Ella A. Kazzaz-de Hoog, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al die niet vergezeld van aanbevelingen.
6. Indien de klacht naar de tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.


Artikel 6: Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.


Artikel 7: Verantwoordelijkheden
1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.


Artikel 8: Klachtregistratie
1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.  Europese regelgeving Rechtspraak  
       
  Ministerie van Veiligheid en Justitie Verdragen naar rechtsgebied  
       
  Raad voor de kinderbescherming Omgangsregeling kinderen  
       
  Raad voor de rechtsbijstand Openbaar ministerie  
       
  Nederlands Juridisch Dagblad Centrum Internationale Kinderontvoering  
       
  Rijksoverheid Nederlandse orde van advocaten  
       
  Belastingdienst Toeslagen  
       
       
       
 
Deze internetsite bevat links naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Ramsoedh Advocatuur. Deze links zijn uitsluitend opgenomen met als doel u nader te informeren over onderwerpen die een directe relatie relatie hebben met het Recht. Ramsoedh Advocatuur is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.