RAMSOEDH ADVOCATUUR
  • HOME
  • TARIEVEN
  • ALGEMENE VOORWAARDEN
  • CONTACT & ROUTEBESCHRIJVING
  • JURIDISCHE LINKS
Belastingadvies
Wij zijn ervaren adviseurs en hebben kennis van de geldende belastingwetgeving. Wij zijn in staat om zaken vanuit verschillende perspectieven te benaderen en op te lossen. Onze kundigheid blijkt uit de langlopende relaties die wij hebben met onze cliënten, die ons dan ook telkens weer weten te vinden.
Kantoor
Ramsoedh Advocatuur biedt jarenlang een uitstekende juridische dienstverlening.
De beschikbare expertise is divers en biedt de mogelijkheid om snel en goed te adviseren en te procederen. Zo is kennis aanwezig van personen- en familierecht, arbeidsrecht, huurrecht, sociaal zekerheidsrecht, strafrecht en belastingrecht.

Voor wie werkt Ramsoedh Advocatuur?
Of u nu particulier of ondernemer bent, u kunt uw zaak met een gerust hart aan Ramsoedh Advocatuur overlaten zodat u uw tijd kunt besteden aan wat voor u belangrijk is.

Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvende kennismakingsgesprek.

Tarieven Rechtsbijstand en Belastingadvies
Bij het eerste oriënterend gesprek (gratis) bespreken we de kansen, de aanpak en de kosten met u. Deze gratis intake duurt ten hoogste 45 minuten. Wij maken afspraken op maat over de kosten.
Gesubsidieerde rechtsbijstand
In sommige gevallen is een resultaatsafhankelijke regeling mogelijk. Als u door een beperkt inkomen in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (pro deo), betaalt de overheid grotendeels de kosten van uw eigen advocaat. Indien u een gezamenlijke huishouding voert dienen deze gegevens ook van de betreffende partner te worden overhandigd. Na ontvangst van de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand zal de Raad voor Rechtsbijstand middels controle bij de Belastingdienst en de Gemeente nagaan of het inkomen en vermogen van de client onder de voorgeschreven grenzen blijft. De Raad gaat daarbij uit van het inkomen en vermogen zoals dat aanwezig was 2 jaar voor de aanvraag (het zogenaamde 'Peiljaar').

Op basis van de door de Belastingdienst en Gemeente verstrekte gegevens neemt de Raad vervolgens een beslissing.

De behandeling van de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand vergt ongeveer 5 weken.Algemene Voorwaarden Ramsoedh AdvocatuurArtikel 1:
Ramsoedh Advocatuur B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de praktijk van de advocatuur uit te oefenen. Het kantoor is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 10760946.

Artikel 2:
Alle opdrachten van clienten worden alleen door Ramsoedh Advocatuur geaccepteerd. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op grond van een overeenkomst tot opdracht in de zin artikel 7:400 BW. Alle aan Ramsoedh Advocatuur verbonden juristen zijn bevoegd uitvoering te geven aan een bepaalde overeenkomst tot opdracht. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 zijn hierbij uitgesloten.

Artikel 3:
Ramsoedh Advocatuur zal haar opdracht uitvoeren naar beste kunnen, de opdrachtgever informeren over de stand van de werkzaamheden en over de kosten van de werkzaamheden.

Artikel 4:
De kosten van het uitvoeren van de overeenkomst tot opdracht zijn gebaseerd op het door Ramsoedh Advocatuur gehanteerde standaard uurhonorarium, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De kosten voor de uitvoering van de opdracht bedragen het door Ramsoedh Advocatuur bestede aantal uren vermenigvuldigd met het uurtarief, vermeerderd met de te maken kantoorkosten van 5 % over het totale honorarium, alles vermeerderd met BTW, indien van toepassing.

Artikel 5:
De door Ramsoedh Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte kosten (zoals kosten voor de procesadvocaat, griffierecht, kosten van deskundigen) worden apart aan de client in rekening gebracht.

Artikel 6:
Een eerste gesprek (intake-gesprek) is slechts voor de eerste half uur kosteloos. De rest van de tijd die het gesprek in beslag neemt, zal in rekening worden gebracht. Alle uit het eerste gesprek voortvloeiende of daarmee samenhangende werkzaamheden zullen overeenkomstig de gehanteerde tarieven in rekening worden gebracht.

Artikel 7:
Ramsoedh Advocatuur is gerechtigd een voorschot op het uiteindelijk te berekenen honorarium voor de te verlenen diensten in rekening te brengen en haar werkzaamheden eerst aan te vangen nadat dit voorschot is voldaan. Ramsoedh Advocatuur is gerechtigd, mede in aanmerking genomen de stand van het onderhanden werk, gedurende de loop der werkzaamheden opnieuw voorschotten op het uiteindelijk te betalen honorarium in rekening te brengen welke door cliënt tijdig dienen te worden voldaan. Bij niet tijdige voldoening is Ramsoedh Advocatuur steeds gerechtigd de werkzaamheden te staken. Ramsoedh Advocatuur is in een zodanig geval niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die uit de staking der werkzaamheden voor cliënt mocht voortvloeien.

Artikel 8:
Indien in een voorgaande c.q. andere zaak die voor cliënt behandeld is een declaratie waarvan de betalingstermijn verstreken is niet is voldaan, is Ramsoedh Advocatuur gerechtigd de werkzaamheden in de lopende zaak te staken totdat in de vorige zaak/zaken de openstaande declaratie met inbegrip van eventuele rente en kosten geheel is voldaan.

Artikel 9:
Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd. Indien Ramsoedh Advocatuur genoodzaakt is tegen een in verzuim zijnde cliënt invorderingsmaatregelen te treffen komen deze ten laste van cliënt met een minimum van 15% van het openstaande saldo.

Artikel 10:
De aansprakelijkheid van Ramsoedh Advocatuur voor nalatigheden of fouten is beperkt tot het bedrag dat volgens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Ramsoedh Advocatuur voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag dat tot het eigen risico van Ramsoedh Advocatuur behoort.

Artikel 11:
Indien,om welke redenen dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Ramsoedh advocatuur beperkt tot het bedrag van het honorarium, met een maximum van
€ 15.000,-.

Artikel 12:
Ramsoedh Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of nalatigheden van in overleg met de opdrachtgever ingeschakelde derden. Ramsoedh Advocatuur zal in ieder geval de nodige zorgvuldigheid betrachten bij de keuze van derden. Ramsoedh Advocatuur is gerechtigd aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te accepteren ten behoeve van haar opdrachtgever.

Artikel 13:
De opdrachtgever vrijwaart Ramsoedh Advocatuur voor alle aanspraken van derden die verband houden met de voor opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden, behalve in het geval Ramsoedh Advocatuur opzet of grove schuld te verwijten is.

Artikel 14:
Ramsoedh Advocatuur is voorts niet aansprakelijk voor de gevolgen van door opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie.

Artikel 15:
Op de overeenkomsten tot opdracht en daaruit voorvloeiende opdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 16:
Op de overeenkomsten tot opdracht en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17:
Geschillen tussen Ramsoedh Advocatuur en de opdrachtgever zullen worden beslecht door de Rechtbank te
‘s-Gravenhage dan wel door een volgens de wet bevoegde rechtbank.


Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank ’s Gravenhage, alsmede ten kantore van de Kamer van Koophandel aldaar.  Europese regelgeving Rechtspraak  
       
  Ministerie van Veiligheid en Justitie Verdragen naar rechtsgebied  
       
  Raad voor de kinderbescherming Omgangsregeling kinderen  
       
  Raad voor de rechtsbijstand Openbaar ministerie  
       
  Nederlands Juridisch Dagblad Centrum Internationale Kinderontvoering  
       
  Rijksoverheid Nederlandse orde van advocaten  
       
  Belastingdienst Toeslagen  
       
       
       
 
Deze internetsite bevat links naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Ramsoedh Advocatuur. Deze links zijn uitsluitend opgenomen met als doel u nader te informeren over onderwerpen die een directe relatie relatie hebben met het Recht. Ramsoedh Advocatuur is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.